Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2017

doudou
8801 a555 500
Reposted frommodalna modalna vianuwanda nuwanda
doudou
1182 c394
Reposted fromiamstrong iamstrong vianuwanda nuwanda
doudou

Fjaðrárgljúfur. South Iceland.

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir vianuwanda nuwanda

June 12 2017

doudou
8269 c746
Reposted fromcalifornia-love california-love viamajkey majkey
8510 2b59 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viamajkey majkey
doudou
0784 f939 500
Reposted fromprzegrany przegrany viamajkey majkey
doudou
5049 e6b2 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vianuwanda nuwanda
3955 3c32 500
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viaSpiritusMovens SpiritusMovens
doudou
4297 d98c
doudou
5710 50cd 500

September 24 2014

doudou
0930 52d2
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viacats cats

September 04 2014

doudou
1386 48d8 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viacats cats

August 04 2014

doudou
Są dwa rodzaje czekania.
Jest czekanie, które cierpliwie znosisz dla czegoś, czego jesteś pewny, że nadejdzie. Wcześniej lub później. To jak czekanie na pociąg, autobus, lub przyjęcie, na którym może być absolutnie przystojny chłopak.
Jest jeszcze czekanie na coś, co być może nigdy się nie ziści. Nawet nie wiesz na co dokładnie czekasz, ale masz na to nadzieje. Wyobrażasz sobie to i żyjesz dla tego. To rodzaj czekania, który uderza pięścią w Twoje serce.
doudou
4173 8cb4
Reposted fromOnlyBlue OnlyBlue viabananaapple bananaapple
doudou
5496 8717 500
Reposted fromreste reste viabananaapple bananaapple
doudou
5641 ab83
Reposted fromscorpix scorpix viabananaapple bananaapple
doudou
Reposted fromgruetze gruetze viabananaapple bananaapple
doudou
1901 6f50
Reposted fromscorpix scorpix viabananaapple bananaapple
doudou
4966 c16f
Reposted fromscorpix scorpix viabananaapple bananaapple
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl