Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2014

doudou
Reposted fromoll oll viasavor savor
doudou
0930 52d2
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viacats cats

September 04 2014

doudou
1386 48d8 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viacats cats

August 04 2014

doudou
Są dwa rodzaje czekania.
Jest czekanie, które cierpliwie znosisz dla czegoś, czego jesteś pewny, że nadejdzie. Wcześniej lub później. To jak czekanie na pociąg, autobus, lub przyjęcie, na którym może być absolutnie przystojny chłopak.
Jest jeszcze czekanie na coś, co być może nigdy się nie ziści. Nawet nie wiesz na co dokładnie czekasz, ale masz na to nadzieje. Wyobrażasz sobie to i żyjesz dla tego. To rodzaj czekania, który uderza pięścią w Twoje serce.
doudou
4173 8cb4
Reposted fromOnlyBlue OnlyBlue viabananaapple bananaapple
doudou
5496 8717 500
Reposted fromreste reste viabananaapple bananaapple
doudou
5641 ab83
Reposted fromscorpix scorpix viabananaapple bananaapple
doudou
Reposted fromgruetze gruetze viabananaapple bananaapple
doudou
1901 6f50
Reposted fromscorpix scorpix viabananaapple bananaapple
doudou
4966 c16f
Reposted fromscorpix scorpix viabananaapple bananaapple
doudou
2844 e5d5
Reposted fromnaplimak naplimak viabananaapple bananaapple
doudou
2422 cf38
Reposted fromepi epi viabananaapple bananaapple
doudou
doudou
8350 8e57
9792 84eb 500
Reposted fromgoniewicz goniewicz viabananaapple bananaapple
doudou
1380 295e
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viabananaapple bananaapple
doudou
doudou
Reposted fromapatia apatia viabananaapple bananaapple
doudou
8115 53a8 500
Reposted fromssozs ssozs viabananaapple bananaapple
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl